Twój koszyk

 x 
Twój koszyk jest pusty

Szukaj

Regulamin

Regulamin


1. Właścicielem Sklepu Internetowego (zwanego dalej „Sklepem") i sprzedawcą artykułów w nim oferowanych jest firma idea mix, numer NIP 822-203-45-06 , zwana dalej Sprzedającym lub Sklepem.

2. Sklep działa w Internecie pod adresem www.kawa-lavazza.sklep.pl

Adres pocztowy Sklepu:

Ul. Zielone Zacisze 1/7, 03-294 Warszawa

§ 1
Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin zawiera postanowienia określające warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3.Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali zamówień drogą telefoniczną.

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

§ 2
Zamówienia


1. W celu dokonania zakupu rejestracja nie jest konieczna. Osoby zarejestrowane nie muszą jednak uzupełniać danych adresowych i kontaktowych.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Szczegółowe dane dotyczące zamówienia zostaną przesłane mailowo.

4. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych.

5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

10. Formularze nieprawidłowo wypełnione nie stanowią zamówienia i nie będą realizowane. W szczególności za formularze nieprawidłowo wypełnione będą uznane formularze nie zawierające numeru telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej Klienta, umożliwiającego potwierdzenie przez Sklep otrzymanego zamówienia. Sklep nie informuje Klienta o odrzuceniu formularza zamówienia, w razie gdy Klient nie podał danych kontaktowych umożliwiających kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej .

11. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści złożonego przez Klienta i otrzymanego przez Sklep formularza zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. O wstrzymaniu realizacji zamówienia Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta.

§ 3
Artykuły dostępne w Sklepie


1. Zamówienie może dotyczyć tylko artykułów wymienionych w aktualnym katalogu dostępnym na stronach internetowych Sklepu.

2. Informacje dotyczące artykułów dostępnych w Sklepie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Ofertę stanowi natomiast prawidłowe zamówienie Klienta skierowane do Sklepu.

3. Ceny artykułów dostępnych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen określonych w katalogu oraz prawo wycofania niektórych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyn. W przypadku zmiany ceny po złożeniu zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji najpóźniej w chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku akceptacji przez Klienta nowej ceny zamówienie uważane jest za anulowane.

4. Zdjęcia artykułów zamieszczonych w katalogu zrobione zostały z należytą starannością, tak, by jak najrzetelniej odzwierciedlić rzeczywisty wygląd produktów, jednakże ze względu na jakość oświetlenia, bądź zastosowaną rozdzielczość, mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku artykułu znajdującego się w sprzedaży.

§ 4
Formy płatności


1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) przelewem na numer konta bankowego podanego w mailu ze szczegółowymi wytycznymi.

b) za zaliczeniem pocztowym, to jest gotówką przy odbiorze przesyłki do rąk upoważnionego pracownika firmy kurierskiej – w informacji o wysyłce, kosztach dostawy itd.

c) Przelewem za pomocą systemu Platnosci.pl

2. W przypadku dokonania przez Klienta płatności w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt. a) warunkiem przystąpienia przez Sklep do realizacji zamówienia jest otrzymanie bankowego potwierdzenia dokonania płatności, a czas realizacji zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 3 liczony jest od dnia otrzymania przez Sklep takiego potwierdzenia.

3. Sklep na żądanie Klienta wystawia faktury VAT.

§ 5
Dostawa


1. Zamówione artykuły zostaną dostarczone do Klienta wedle jego wyboru za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dane na przesyłce zawierać będą imię i nazwisko oraz adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Wraz z przesyłką Klient otrzyma pisemne potwierdzenie istotnych elementów zawartej umowy sprzedaży.

2.Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni od dnia dokonania ostatecznego potwierdzenia zamówienia przez Klienta i stanowi czas, w jakim obsługa Sklepu przygotuje zamówione artykuły i wyda przesyłkę firmie kurierskiej celem dostarczenia do Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych danych adresowych Klienta lub innych przyczyn przez Klienta zawinionych.

4.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.

5.W przypadku większych zamówień, Sklep zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w osobnych partiach.

6.Koszty przesyłki ponoszone są przez Klienta według aktualnych cenników firmy kurierskiej i zależą m. in. od ciężaru przesyłki, jej wartości itp.

§ 6
Odpowiedzialność za wady towaru


1. Reklamacje dotyczące uszkodzenia opakowania przesyłki lub uszkodzeń mechanicznych asortymentu objętego zamówieniem powstałych podczas transportu w pierwszej kolejności powinny być zgłaszane pracownikowi firmy kurierskiej.

2. Wybrane artykuły dostępne w Sklepie posiadają gwarancję udzieloną przez podmiot udzielający gwarancji (Gwaranta) na warunkach przez niego określonych w dołączonym do artykułu dokumencie gwarancji.

3. W przypadku reklamacji należy skontaktować się ze sklepem.

4. Przepisy powyższe nie wyłączają możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych roszczeń z tytułu rękojmi.

§ 7
Odstąpienie od umowy


1. Klientowi nie będącemu przedsiębiorcą przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy. Warunkiem realizacji prawa odstąpienia od umowy jest złożenie przez Klienta stosownego oświadczenia na piśmie i doręczenie go na adres pocztowy Sklepu, z jednoczesnym zwrotem na ten adres artykułu, którego dotyczyła umowa w stanie niezmienionym, nieużywanego, nieuszkodzonego i kompletnego, w jego oryginalnym opakowaniu i ze wszystkimi dodatkami, które Klient otrzymał w wyniku realizacji zamówienia.

2. Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres podany w formularzu zamówienia.

3. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Sklepu doprowadzenia zakupionego asortymentu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, gdy towar ma wady zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli towar nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniono Klienta, albo jeżeli towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

4. Towar dostarczony do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, należy odesłać na adres: ul. Zielone Zacisze 1/7, 03-294 Warszawa

§ 8
Reklamacja


1. Reklamacje produktów rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

2. W przypadku otrzymania towaru zgodnego z zamówieniem, ale nie spełniającego wymogów Klienta zastosowanie ma procedura wymiany, nie reklamacji.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Dobrzechów 446B/3, 38-100 Strzyżów. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

4. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

6. Reklamacji nie podlegają:

a) uszkodzenia mechaniczne (obtarcia, obicia itd.),

b) uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,

d) uszkodzenia wynikłe z zużywania się towaru,

e) towary używane niezgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 9
Wymiana


1. Sklep umożliwia Klientom wymianę zakupionego towaru, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, iż towar nie odpowiada Klientowi. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na inny.

2. Zgłoszenie chęci wymiany towaru następuje poprzez pisemne oświadczenie oraz odesłanie towaru, które musi nastąpić do 10 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminu będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.

3. Prawo wymiany dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie, wyłącznie w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (tzn. towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony, opakowanie jest integralną częścią towaru).

4.W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, w pierwszej kolejności należy ten fakt zgłosić pracownikowi Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail a następnie odesłać towar do Sklepu.

5. Koszty związane z wymianą towaru ponosi Kupujący.

6. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.

7. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu.

8. Pytania oraz powiadomienia dotyczące wymiany prosimy kierować na adres e mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 10
Zwrot1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i zwrócić kupiony towar będący w nienaruszonym stanie w terminie do 10 dni od dnia otrzymania przesyłki.

2. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie oraz odesłanie towaru, które musi nastąpić do 10 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminu będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.

3. Klientowi przysługuje możliwość odstąpienia od umowy w innej formie niż formularz zwrotu (odstąpienia od umowy).

4. W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, w pierwszej kolejności należy ten fakt zgłosić pracownikowi Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail, a następnie odesłać towar do Sklepu.

5. Płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana na konto bankowe podane w formularzu zwrotu, nie ma możliwości dokonania przelewu pocztowego.

6. Płatność tytułem zwrotu towar zostanie dokonana w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach do 14 dni.

7. Przelew na konto to jedyna możliwa forma zwrotu pieniędzy - nie ma możliwości wysłania ich przekazem pocztowym.

8. Pytania oraz powiadomienia dotyczące zwrotu prosimy kierować na adres e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 11
Postanowienia końcowe


1.Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez właściciela Sklepu w celach związanych z realizacją zamówienia oraz do celów promocji i reklamy działalności Sklepu. Właściciel Sklepu przetwarza dane osobowe Klientów z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i zapewnia Klientowi prawo wglądu i poprawiania jego danych osobowych, a także zobowiązuje się zaniechać przetwarzania tych danych w razie wniesienia przez Klienta stosownego żądania.

2.W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3. „Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 )."

4.Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowany będzie przepis prawa najbardziej zbliżony w zakresie celu, któremu ma służyć do postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.

5.Wszelkie opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu oraz oferowanych artykułów należy kierować na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numer telefonu 22 303-25-25. Tam też Klient może uzyskać fachowe informacje na temat oferowanych przez Sklep artykułów.